Self portrait, St Malo Brittany 2010

Photobucket
Photobucket